IPESA 2nd PSC Meeting, 29 March, 2018

March 28, 2018
The first AKIS workshop in Albania on April 27th, 2018
April 27, 2018

IPESA 2nd PSC Meeting, 29 March, 2018

 

Mbledhja e 2-të e Komitetit Drejtues të Projektit (KDP) IPESA u mbajt më 29 mars, 2018. Anëtarët e KDP-së diskutuan dhe miratuan Raportin e 6-mujorit të parë të projektit (Interim Report). Gjithashtu, planet dhe aktivitetet e rradhës së projektit u diskutuan dhe dakordësuan.