Çelja e Projektit në
qershor
2017

Vizitat në terren /
Lushnje
Korca

Mbledhja e Komitetit
Drejtues të
Projektit

Promovimi i ditës ndërkombëtare të ushqimit në MBZHR, qershor 2017